Soutěž s Capri-Sun

Pravidla soutěže - originální hodnotné výhry v losování za nákup nápojů Capri-Sun

 1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín. IČ: 00566632, DIČ: CZ00566632. Zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 189.
 1. Soutěžící
Soutěže se může účastnit fyzická i právnická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce. Doručení výhry je možné pouze na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.
 1. Průběh soutěže
Soutěž se vždy koná v předem přesně stanoveném termínu a na předem stanoveném místě. Termín a místo akce bude vždy uvedeno na průvodních materiálech a v pravidlech soutěže. Účast v soutěži je podmíněna nákupem soutěžního výrobku. Soutěžními výrobky se rozumí výrobky značky pitíčka Capri-Sun (dále také jako „soutěžní výrobek“). Úkolem soutěžících je nakoupit určený počet soutěžního výrobku, vyzvednout slosovací lístek, a vyplnit všechny přihlašovací údaje. Údaje na slosovacím lístku musí být vyplněny všechny, jinak je formulář neplatný. Vyplněný slosovací lístek soutěžící vhazuje do slosovacího boxu. Za soutěžícího se považuje osoba, která si zakoupila předem určený počet soutěžního výrobku a odevzdala správně vyplněný slosovací lístek. Soutěže se lze zúčastnit opakovaně vždy s každým nákupem určeného počtu kusů soutěžního výrobku. Losování soutěže proběhne do tří dnů od ukončení soutěže v místě konání soutěže, kde budou shromážděny všechny zaslané a řádně vyplněné slosovací lístky. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce společnosti VITAR, s.r.o. a zástupce prodejny, kde soutěž probíhá, a to tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží "soutěžní výhru". "Soutěžní výhra" se může lišit od typu, termínu a místa konání soutěže. Vždy je však výhra v místě soutěže přesně definována a vyobrazena na doprovodných materiálech k soutěže. Soutěžním výrobkem může být nejčastěji:
 • dětské elektrické autíčko / motorka
 • originální sedací vak
 • sportovní taška plná Capri-Sun
 • skateboard
 1. Výhra
Výherce bude kontaktován e-mailem či telefonicky nejpozději do 3 dnů od vylosování výherce. Pokud se pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e-mailu nebo telefonu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí. "Soutěžní výhra" se může lišit od typu, termínu a místa konání soutěže. Vždy je však výhra v místě soutěže přesně definována a vyobrazena na doprovodných materiálech k soutěže. Soutěžním výrobkem může být nejčastěji:
 • dětské elektrické autíčko / motorka
 • originální sedací vak
 • sportovní taška plná Capri-Sun
 • skateboard
V případě, že soutěžící neuvedl platný telefonní kontakt nebo e-mail ztrácí nárok na výhru z důvodu nemožnosti jejího předání. Výhra bude předána v místě konání soutěže, případně na jiném místě, na kterém se výherce s organizátorem soutěže domluví. Výherce souhlasí se zpracováním a zveřejněním (zejména webové stránky, sociální sítě a interní časopis) svých osobních údajů - křestní jméno, město, fotografie - k marketingovým účelům organizátora.
 1. Závěrečná ustanovení
Organizátor neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní, byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
Všeobecná ustanovení:
 1. Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher a u výherců za účelem zveřejnění jejich jména, příjmení a adresy na webových stránkách společnosti, a to na dobu nezbytně nutnou pro vyhodnocení soutěže a předání Výhry. Poté budou všechny osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po vyhodnocení soutěže bezpečným způsobem zlikvidovány.
 2. Výherce v soutěži souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jméno, příjmení, město/obec a fotografii nejen výherce pro účely propagace, a to bez jakéhokoli omezení co do počtu, území a způsobu užití.
 3. Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Účastník soutěže bere na vědomí, že pořadatel soutěže chrání osobní údaje v souladu s předpisy ČR a EU (GDPR).
 6. Výhry, které není možné předat nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.
7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru